وزارت صمت مخفف وزارت صنعت، معدن و تجارت است که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در تیرماه 1390 در راستای طرح کوچک‌سازی دولت با ادغام دو وزارتخانه (صنایع و معادن) و (بازرگانی) تشکیل گردید. وزارت بازرگانی مسئول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران، تنظیم قانون‌ها و سیاست‌های کشور بوده است و وزارت صنایع و معادن ایران مسئول پیش برد سیاست‌ها و برنامه ریزی‌های دولت در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور بود. در حال حاضر بخشی از مجوزهای این وزارتخانه که توسط درگاه ملی مجوزها ارائه می‌شود، در حال حاضر به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اتصال یافته است.

سرویس‌های وزارت صمت در گذرگاه PGSB شرکت سیتاد

سرویس درگاه تخصصی صدور مجوز

فرم درخواست مشاوره

فرم درخواست مشاوره (#9)