شناسنامه سرویس پيگيري درخواست کدپستی
سرویس پيگيري درخواست کدپستی بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست مشاوره

مکان محور

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

GSB

امروزه برای بسیاری  از انجام امور جامعه از جمله استخدام در ارگان های مختلف، دریافت وام و افتتاح حساب، خرید خودرو، نیاز به ارائه تاییدیه کد پستی می باشد. در گذشته دریافت این تاییدیه و همچنین پیگیری آن فقط به صورت حضوری امکان پذیر بود. در حال حاضر با توجه به فعالیت های مثبت شرکت ملی پست جمهوری اسلامی به منظور تسهیل و تسریع امور با ارائه خدمات الکترونیک، این سرویس در بستر گذرگاه عمومی خدمات دولت توسط سیتاد در بازارچه API ارائه می شود.

  • پيگيري درخواست کدپستی
  • ارگان‌های دولتی
  • دستگاه‌های اجرایی
فرم درخواست مشاوره (#9)