سرویس صدور مجوز در مناطق اقتصادي بندري
سرویس صدور مجوز در مناطق اقتصادي بندري بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست مشاوره

سایر خدمات عمومی دولت

وزارت راه و شهرسازی

GSB

این سرویس جهت پاسخ به نیاز صدور مجوز فعالیت حداکثر یک ساله در مناطق ویژه اقتصادی بندری می‌باشد.

این مجوز در واقع اجازه نامه اي است که بمنظور انجام فعالیت هاي اقتصادي، عمرانی، ساختمانی، فرهنگی، آموزشی و خدماتی براي اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط سازمان مسئول منطقه صادر می گردد. در واقع این خدمت در راستاي بهبود مستمر و استانداردسازي فرایندهاي عملیاتی و با هدف حذف مراحل غیر ضروري، کاهش زمان صدور مجوز در سامانه جامع مناطق بندري و بهره مندي کلیه فعالان اقتصادي از مزیت قانونی معافیت مالیات و عوارض ارزش افزوده ارائه می گردد. مناطق ویژه اقتصادي بندري مطابق مواد 8 و 20 قانون تشكیل و اداره مناطق ویژه اقتصادي جمهوري اسلامی ایران و تبصره هاي ذیل آن مصوب 11/3/1384و مواد 8،9 و 10 آئین نامه اجرایی آن مصوب 1/3/1385 شورایعالی مناطق آزاد تجاري – صنعتی و ویژه اقتصادي. ، به استناد برنامه پنجم، برنامه ششم، نقشه راه توسعه دولت الكترونیك، مقررات مرتبط با صدور مجوز فعالیت هاي اقتصادي، فرهنگی، آموزشی و...، سازمان بنادر و دریانوردي بعنوان سازمان مسئول منطقه نسبت به اجراي اهداف مندرج در قانون تشكیل و اداره مناطق ویژه اقتصادي جمهوري اسالمی ایران (مصوب 11/3/1384) مسئولیت دارد. شرکت سیتاد اپراتور GSB و PGSB سازمان فناوری اطلاعات، سرویس صدور مجوز را در سطح GSB ارائه می کند.

  • صدور مجوز در مناطق اقتصادي بندري
  • ارگان‌های دولتی
  • دستگاه‌های اجرایی
فرم درخواست مشاوره (#9)