سرویس خدمات وجود معلولیت
سرویس خدمات وجود معلولیت بهزیستی کشور بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست خرید

سایر خدمات عمومی دولت

سازمان بهزیستی کشور

PGSB

فرآیندی است که طی آن بررسی مستندات و مدارک پزشکی دال بر اختلالات و بیماری های منجر به معلولیت انجام گرفته و ارزیابی نوع و شدت معلولیت توسط متخصصین توانپزشکی در کمیسیون پزشکی توانبخشی انجام می شود. جهت استفاده از این سامانه فرد با تلفن همراه خود می تواند یکی از شماره های *4*123#  و یا  *44*#123  را شماره گیری کند و سپس آخرین وضعیت مستمری، خدمات دریافتی، وضعیت کمیسیون پزشکی را مشاهده کند. سرویس خدمات وجود معلولیت در بستر گذرگاه خدمات عمومی دولت سیتاد به کسب و کارهای دارای مجوز از سازمان بهزیستی کشور ارائه می گردد.

  • استعلام وجود معلولیت
  • مددجویان تحت پوشش