شناسنامه سرویس اطلاعات آدرس
سرویس اطلاعات آدرس بانک مرکزی بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست مشاوره

سایر خدمات عمومی دولت

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

GSB

این سرویس به منظور ارائه اطلاعات آدرس صاحب حساب در قبال دریافت شناسه شبا است. سازمان های دارای مجوز از بانک مرکزی می توانند سرویس اطلاعات آدرس را از سیتاد به عنوان اپراتور گذرگاه دولت در سطح GSB دریافت کنند.

  • اطلاعات آدرس
  • ارگان‌های دولتی
  • دستگاه‌های اجرایی
فرم درخواست مشاوره (#9)