شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در سال 1307 و قریب به 90 سال است كه در امر تأمين و توزيع فرآورده هاي نفتي كشور فعاليت دارد. از جمله برنامه هايي كه اين شركت به طور جدي بـه آن توجـه دارد، استفاده از فناوري هاي پيشرفته و به روز رسانی كلية فعاليت‌هاي عملياتي و اداري بـا هـدف چابك سازي سازمان و احراز رتبة اول در صنعـت توزيع فرآورده هاي نفتي در سطح منطقه می‌باشد.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران در راستاي اجراي سیاستهاي کلی نظام اداري و براساس برنامه پنج ساله ششم توسعه در خصوص تکالیفی که در حوزه توسعه و استقرار دولت الکترونیکی براي کلیه دستگاه هاي اجرایی تعیین شده است و سایردستورالعملها و بخشنامه هاي ابلاغی دولت و سازمان هاي بالادستی در خصوص توسعه دولت الکترونیکی ،با بکارگیري کلیه ظرفیت هاي سازمانی اقداماتی را به منظور رهنمون ساختن اهداف ترسیم شده در نقشه جامع توسعه دولت الکترونیک پرداخته است تا بتواند نقش بسزایی در توسعه دولت الکترونیکی ایفا نماید.

سرویس های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در گذرگاه GSB و PGSB شرکت سیتاد

سرویس سوییچ سوخت‌گیری

سرویس سوییچ آزمون سوخت‌گیری

سرویس آزمون سامانه مبادله

مانیتورینگ سوییچ شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي

فرم درخواست مشاوره

فرم درخواست مشاوره (#9)