سرویس های عمومی سامانه یکپارچه مدیریت مصارف آرد
سرویس عمومی سامانه یکپارچه مدیریت مصارف آرد بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست خرید

سایر خدمات عمومی دولت

شرکت بازرگانی دولتی ایران

PGSB

سامانه یکپارچه مدیریت مصارف آرد کشور به منظور پیشبرد تکالیف محوله برای تأمین و انجام فروش آرد به واحدهای نانوایی و صنایع آردبر در مرحله بهره برداری است. با ورود به این سامانه میتوان از وضعیت کلی خریداران و سهمیه ها مطلع شد.

  • استعلام وضعیت کلی خریداران
  • دریافت توکن شرکت مادرتخصصی بازرگانی
  • استعلام اطلاعات خریدار
  • استعلام اطلاعات سهمیه های خریداران