سرویس صدور یا تمدید مجوز تشکیل تعاونی، اتاق تعاون و اتحادیه ها
سرویس صدور یا تمدید مجوز تشکیل تعاونی، اتاق تعاون و اتحادیه‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست مشاوره

سایر خدمات عمومی دولت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

PGSB

مطابق ماده 51 و 52 قانون بخش تعاون کشور صدور مجوز تشکیل تعاونی، اتاق تعاون و اتحادیه‌ها بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد که در این خصوص وزارتخانه پس از درخواست متقاضیان و بررسی‌های لازم نسبت به صدور مجوز اقدام می‌نماید. سیتاد امکان ارائه این سرویس را در درگاه PGSB به کسب و کارهایی دارد که مجوز لازم را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخذ کرده باشند.

  • صدور یا تمدید مجوز تشکیل تعاونی، اتاق تعاون و اتحادیه ها
  • کسب و کارها
فرم درخواست مشاوره (#9)