سرویس دریافت فهرست صنایع آلاینده کشور
سرویس دریافت فهرست صنایع آلاینده بازارچه سازمان حفاظت محیط زیست در بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست مشاوره

سایر خدمات عمومی دولت

سازمان حفاظت محیط زیست

PGSB

سازمان حفاظت از محیط زیست موظف است ضمن رعایت قوانین و مقررات موجود، سالانه فهرست آلاینده های کشور را به گونه ای تنطیم کند که با حداقل اشتباه باشد. بدیهي است، این امر مستلزم همکاری مسئولان ادارات در اجرای كامل دستورالعمل ها مي باشد. متقاضیان با مراجعه به سایت میتوانند لیست صنایع آلاینده به تفکیک سال را دریافت کنند.

  • توکن دریافت فهرست صنایع آلاینده کشور محیط زیست
  • لیست صنایع آلاینده به تفکیک سال
  • اشخاص حقیقی و حقوقی
فرم درخواست مشاوره (#9)