در مرداد ماه 1325 دولت اقدام به تشكيل اداره كل هواپيمايی كشوری نمود و در سال بعد به فرودگاه مهرآباد انتقال يافت. این سازمان نماينده دولت در جهت اعمال حاكميت در صنعت حمل و نقل هوايی كشور می‌باشد و از وظایف این سازمان میتوان به برنامه‌ریزی و تنظیم مقررات در زمینه‌های فنی، اقتصادی، بازرگانی داخلی و بین‌المللی، حمل و نقل هوایی كشور، ایمنی پروازها، بهبود كیفیت خدمات مسافر، بار، اجرای تعهدات، مقررات، استانداردها، الزامات و توصیه‌های سازمان بین‌المللی هواپیمایی كشوری (ایكائو) و نظارت بر كلیه فعالیت های هواپیمایی كشوری با هدف اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مربوط اشاره کرد.

سازمان هواپیمایی کشور در راستای توسعه دولت الکترونیک و تسریع ارائه خدمات رسانی سایتcaa.gov.ir را راه اندازی کرد.

سرویس های سازمان هواپیمایی مستقر در گذرگاه GSB و PGSB شرکت سیتاد

سرویس درخواست مجوز سفر

فرم درخواست مشاوره

فرم درخواست مشاوره (#9)