با تجمیع سازمان‌های بیمه‌گر درمان به محوریت سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان بیمه سلامت ایران در تاریخ اول مهرماه ۱۳۹۱ تشکیل شد تا به این ترتیب خدمات بیمه پایه سلامت به طور یکسان به تمام مردم در قالب یک سازمان ارائه شود. سازمان بیمه سلامت ایران، برای کاهش مخاطرات مالی با گسترش و توسعه بیمه همگانی پایه سلامت، امکان بهره‌مندی عادلانه از خدمات مطلوب و اثربخش و زمینه حفظ و ارتقاء سلامت را برای همه جامعه تحت پوشش فراهم می‌کند.

در حوزه دولت الکترونیک، یکی از خدمات موردنیاز مردم در بیمه همگانی اتصال پزشک به جمعیت بود که این کار انجام شده و اقدام مهم دیگر سامانه رضایت سنجی و ارتباط مردمی است که به سامانه دولت هوشمند متصل شده است، به طوری که می‌توان رضایت سنجی خدمات را در حوزه مختلف مورد ارزیابی قرار داد.

سرویس‌های سازمان بیمه سلامت ایران در گذرگاه PGSB شرکت سیتاد

فرم درخواست مشاوره

فرم درخواست مشاوره (#9)