سازمان بهزیستی ایران یک نهاد دولتی زیر مجموعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی است که خدمات خود را به افراد نیازمند جامعه ارائه می‌ کند. در واقع این سازمان به عنوان یکی از مهم ترین نهاد های حمایتی دولتی شناخته شده و با استفاده از بودجه عمومی به افرادی که ناتوانی جسمی داشته و نیاز به کمک دارند خدمات خود را ارائه خواهد کرد. در تیر ماه سال 83 سازمان بهزیستی کشور در کنار سازمان های تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی از وزارت بهداشت، آموزش و درمان جدا شد.

طی سال‌های اخیر نو آوری های زیادی در ارائه خدمات به جامعه هدف بهزیستی صورت گرفته است و سازمان بهزیستی تشکل های مردم نهاد و غیردولتی را توسعه داده و بستر را به سمت کارهای مردم محور، اجتماع محور و الکترونیک محور سوق داده است و در راستای ایجاد یک بستر مجزا برای ارائه خدمات، صرفه جویی در وقت و هزینه ها و همچنین ارائه امکانات در سریع ترین زمان از یک سایت با نشانی behzisti.ir استفاده می کند.

سرویس های سازمان بهزیستی کشور در گذرگاه GSB و PGSB شرکت سیتاد

احراز صلاحیت دریافت خدمات حمایتی بهزیستی

استعلام وجود معلولیت

فرم درخواست خرید خدمات