سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1381 به صورت یک موسسه دولتی و زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی، رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات دریک سازمان واحد، ایجاد گردید. با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات وزارت امور اقتصادی و دارایی در معاونت امور حوزه های مالیاتی به این سازمان منتقل گردید.

از آنجایی که اغلب ادارات دولتی و مراکز خصوصی، اقدام به الکترونیکی نمودن خدمات خود کرده اند، سازمان امور مالیاتی نیز، در پی بهبود وضعیت عملکرد خود، سامانه درگاه ملی خدمات مالیات با نام tax.gov.ir  را راه اندازی کرده است.

سرویس های سازمان امور مالیاتی مستقر در گذرگاه GSB و PGSB شرکت سیتاد

سرویس دریافت اطلاعات صورت حسابهای الکترونیکی از شرکت های معتمد سازمان امور مالیاتی

فرم درخواست مشاوره

فرم درخواست مشاوره (#9)