سازمان اداری و استخدامی کشور یک سازمان دولتی در ایران است که رئیس آن، معاون رئیس‌جمهور بوده و وظایف رئیس‌جمهور در حوزه اداری و استخدامی را بر عهده دارد. ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری، جز فعالیت‌های این سازمان است.

مهمترین وظایف این سازمان ایجاد هماهنگی‌های لازم برای اجرای سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی رهبر معظم انقلاب؛ تعیین نقش و ماموریتهای بخشهای مختلف دولتی؛ سیاست گذاری، برنامه‌ریزی نظارت بر بخشهای مختلف دولتی شامل ساختارهای سازمانی، سرمایه انسانی دولت، آمار و برنامه‌ریزی نیروی انسانی، راهبری توسعه دولت الکترونیک، مدیریت فرایندهای سازمانی اصلاح سیستمها و روشها، مدیریت دانش جبران خدمات و سلامت اداری ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد و صیانت از حقوق شهروندی و حقوق کارکنان دولت؛ توسعه و ترویج آموزشهای راهبردی در حوزه نظام اداری کشور و تربیت مدیران توسعه گرا؛ برنامه‌ریزی، هدایت و راهبری ارتقای اثر بخشی و کارایی نظام اداری و مدیریت بهره‌وری ملی؛ طراحی بهینه‌سازی و استقرار نظامهای اداری برای تحقق برنامه‌های توسعه می‌باشد.

سازمان اداری و استخدامی کشور با توجه به اهمیت دولت الکترونیک با راه اندازی سامانaro.gov.ir  خدماتی همچون ثبت حقوق و مزایای کارکنان و غیره را به صورت غیر حضوری ارائه می دهد.

سرویس های سازمان اداری و استخدامی در گذرگاه شرکت سیتاد

سامانه پیگیری (سپ)

فرم درخواست مشاوره

فرم درخواست مشاوره (#9)