سرویس استعلام ارتباطات سببي و نسبي
سرویس استعلام ارتباطات سببي و نسبي سازمان ثبت احوال در بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست مشاوره

احراز هویت و امضای دیجیتال

سازمان ثبت احوال

GSB

پایگاه اطلاعات جمعیتی یکی از بزرگترین پایگاه‌های اطلاعاتی موجود در کشور است. این پایگاه، اطلاعات هویتی ایرانیان اعم از زنده یا فوت شده را ذخیره و قابل بهره‌برداری کرده است. با توجه به نیاز برخی کسب و کارها به داشتن اطلاعات ارتباطات سببی و نسبی افراد یکی از اهداف این پایگاه اطلاعاتی برقراری ارتباطات سببی و نسبی و تهیه آمارهای جمعیتی مکان محور است. با استفاده از این سرویس دسترسی به اطلاعات و استعلامات برای ارگان های دولتی و سازمان های دارای مجوز به صورت غیر حضوری امکان‌پذیر است. سیتاد اپراتور گذرگاه خدمات دولت سرویس استعلام ارتباطات سببي و نسبي را در بازارچه API  سیتاد ارائه می کند.

  • استعلام ارتباطات سببي و نسبي
  • ارگان‌های دولتی
  • دستگاه‌های اجرایی
فرم درخواست مشاوره (#9)