سرویس درخواست کدپستی
سرویس استعلام کد پستی و نشانی بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست خرید

مکان محور

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

PGSB - GSB

این خدمت به منظور تأیید کد پستی ده رقمی و نشانی مرتبط با آن می باشد. اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی با استفاده از این سرویس امکان استعلام نشانی مرتبط با کدهای پستی برایشان فراهم می گردد. استفاده از این سرویس برای اشخاص حقوقی دولتی مستلزم عقد تفاهم نامه بوده و بخش خصوصی نیز با عقد قرارداد می تواند از این سرویس بهره مند گردد. این سرویس از طریق گذرگاه خدمات عمومی دولت توسط سیتاد ارائه می گردد.

  • دریافت آدرس به‌وسیله کدپستی
  • دریافت رشته‌ای آدرس به‌وسیله کدپستی
  • دریافت نشانی مناطق روستایی با استفاده از کدپستی
  • ارگان‌های دولتی
  • دستگاه‌های اجرایی