سرویس درگاه ثبت درخواست‌های صدور مجوز کسب و کار
سرویس دریافت رمز یکبار مصرف پنجره ملی خدمات دولت هوشمند بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست خرید

سایر خدمات عمومی دولت

سازمان حفاظت از محیط زیست

PGSB

سرویس درگاه ثبت صدور مجوزهای کسب و کار به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست، کیفیت تحویل صدور مجوز واحدهای کسب و کارها شروع به فعالیت کرده است. متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه به این دستگاه ارائه نماید.

  • ثبت درخواست صدور مجوز
  • دریافت توکن پنجره واحد زمین
  • یادآوری تعیین تکلیف درخواست صدور مجوز
  • اشخاص حقیقی و حقوقی